Ekonominin gelişmesi eğitimle ilgili yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

Ekonominin gelişmesi eğitimle ilgili18 Ocak 2022, Salı

Eğitim ekonomisi son yıllarda gelişen eğitim ile ekonomi biliminin alt disiplini olarak gelişmeye başladı. Konuyla ilgili yayımlanan bilimsel makaleler, bilimsel eserler yayımlanmaya başladı. Eğitimciliğimle beraber ekonomi alanında da eğitim görmem sebebiyle eğitim ekonomisi oldukça ilgimi çekti. Konuyla ilgili, editörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Kocabaş’ın yaptığı; asos yayınlarından çıkan kitabı ile Prof Dr. Ceyda Erden Özsoy’un nisan yayınlarından çıkan iki kitabını ve birkaç makale okudum. Konuya ilgi duyanlara ana başlıklarıyla aktarmaya çalışacağım.

***

Ekonomi ile eğitim politikaları arasında ilişki var mı? Bu sorunun peşinde giden eğitim ekonomisi disiplini ilişkinin fazlasıyla olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki ekonomide gelişmiş ülkelerinin eğitim seviyelerinin de yüksek olduğunu; eğitim sistemlerinin nitelikli işgücü yetiştirdiğini görüyoruz. Eğitim mi ekonomiyi geliştiriyor, ekonomik gelişme mi eğitimi destekliyor? Bu sorunun cevabının her ikisi de birbirini etkiliyor diyebiliriz.

***

Eğitim, genel tanımıyla, istendik davranış değişikliği diyebiliriz. Ekonomi bilimi de, sınırsız insan ihtiyaçlarının; sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bilim dalı diye tanımlanmaktadır. Eğitim ekonomisi, kıt kaynakların çeşitli türeden eğitim ve yetiştirme etkinliklerinin üretilmesi ve toplumun çeşitli bireyleri ve grupları arasında dağıtılması konusunda birey ve toplumun yaptıkları tercihleri inceleyen bilim dalı/disiplini olarak tanımlanabilir. Eğitim ekonomisinin çalışma alanı da, eğitim talebi, eğitim arzı, eğitimin maliyet ve getirileri, eğitimin iktisadi büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri gibi konu başlıkların eğitim ekonomisinin konusu diyebiliriz. Özetle, 135 ülkede yapılan araştırmada toplumun eğitim ortalamasının bir yıl arttırıldığında GSYH’nın % 9,5 arttığını göstermektedir. Bu bile eğitim ile ekonomi arasında ne kadar güçlü bağın olduğunu anlatmaya yeterli diyebiliriz.

***

Türkiye, okul öncesi eğitimde % 29, ilköğretim % 103, ortaöğretim % 103, yükseköğretim % 95; Ortalama eğitim süresi 8.1, beklenen eğitim süresi 16.6  

***

Yetişkin okur-yazarlık oranı (+15) 95.6, genç okur-yazarlık (15-24); kadın 99.2, erkek 99.8; 15 yaş üstü nüfusun eğitim durumu, ilkokul 19.3, ilköğretim 8.6, ortaokul 19.9, lise 24.9, fakülte/yüksekokul 17.3, yüksek lisans 1.3, doktora 0.3

***

Okul sayısı 57.104, öğretmen sayısı 1.061.468, toplam öğrenci sayısı 16.612.161, derslik sayısı 676.516, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14.33, GSYH hasıladan kamunun eğitime ayırdığı pay 4.4 Aktarmaya çalıştığım rakamlarla Türkiye’nin yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz.

***

Eğitimin çıktısı olarak değerlendireceğimiz PISA 2015, OECD ülkeleri ve katılan 70 ülke arasında, 15 yaş grubunda yapıldı. Dünya çapında bilimsel niteliği olan prestijli ölçek olarak kabul edilir. PISA ölçeğinde Türkiye matematikte 49., okumada 50., fende 52.,  sıradadır. OECD sırlamada Türkiye Meksika, Şili seviyesinde; orta alt düzeyde olduğunu görüyoruz. Aynı sıralamada, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Kanada, Singapur, Japonya, Güney Kore, Hong Konk, Çin, Taylant olduğunu görüyoruz.

***

Sonuç olarak ülkelerin eğitim kalitesi ile sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi birbiriyle yakından ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik olarak geri kalmış ülkelerin eğitimde de geri olduğunu görüyoruz.

***

Türkiye nicelik olarak sayısal verilerinin oldukça iyi dünya genelinde üst ligde olduğunu; nitelik olarak, eğitimin çıktısı, kalitesinin düşük olduğu söylenebilir. Ülkemizin gelişmesi, kalınması için altyapının yanında içeriği de çağımızın gelişmiş seviyesine çıkarmamız gerekiyor. İnsanımızı üretici, becerili, yaratıcı hale getirdiğimizde ekonomimi de kalıcı olarak düzelmeye başlayacaktır.